Sākums

skola

 Skolotāju darba laiks augustā

Skat. dokumentu.

1.septembris_2016

Bez nosaukuma

UZŅEMŠANAS KOMISIJAS

DARBA LAIKS AUGUSTĀ

Darba dienās no 9.00 – 17.00

Uzņemšanas noteikumi un iesniegumi

Ceļojums uz Briseli

Šā gada 25.jūnija rītā devāmies ceļā uz Beļģijas galvaspilsētu Briseli. Ceļojums bija kā balva labākajiem konkursa „Kādu es redzu Latviju Eiropas Savienībā pēc 10 gadiem” dalībniekiem un skolotājiem, projektu Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolā vadīja Latvijas un pasaules vēstures skolotāja Aija Burkevica. No Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas uz Briseli devās 9.b klases absolvente Ieva Bojarčenko, 12.l klases audzēknis Arnolds Burkevics un skolotāja Iveta Reinfelde.

Ceļā uz Briseli ar autobusu braucām divas dienas, nakšņojām skaistā Polijas pilsētas Poznaņas viesnīcā (ar skatu uz kanālu). Ceļā uz Briseli šķērsojām vairākas valstis – Lietuvu, Poliju, Vāciju, Nīderlandi.

26.jūnija naktī (ap pulksten 1.00) iebraucām Briseles viesnīcā. 27.jūnijā no rīta bija ekskursija pa Briseles vecpilsētu. Ekskursiju vadīja gids, kurš stāstīja interesantas leģendas par dažādiem arhitektūras objektiem – Lielo laukumu, Briseles Čurājošais puisēnu, Karaļa laukumu u.c.

28.jūnijā devāmies uz Eiropas parlamentu, kur noklausījāmies prezentāciju par Eiropas Parlamenta darbību, tikāmies ar Eiropas Parlamenta Sociālistu &demokrātu progresīvās alianses grupas deputātu A.Mamikinu. Interesants bija arī interaktīvais virtuālais ceļojums pa Eiropu Eiropas Parlamenta Apmeklētāju centrā „Parlamentarium”. 28.jūnija vakarā Briseles restorānā bija noslēguma vakariņas kopā ar Eiropas parlamenta deputātu A.Mamikinu, kurās tika apbalvoti labākie konkursa darbi un dalīti suvenīri visiem skolēniem un skolotājiem.

29.jūnijā devāmies mājupceļā uz Latviju. Tā kā atkal nakšņojām Polijas pilsētā Poznaņā, tad 30.jūnijā no rīta bija ekskursija pa skaisto Poznaņas vecpilsētu. Latvijas plašos laukus ieraudzījām 1.jūlijā ar pieciem no rīta.

Atziņas no Nordplus Adult programmas projekta “Bridge to the Hearth”

Direktore Alla Matvejeva:

  “Projektā darbojamies jau otro gadu. Notiek starptautiska triju valstu sadarbība. Sadarbojas Liepājas vakara (maiņu) vidusskola (Latvija, Liepāja), Sondoros proģimnāzija (Lietuva, Šauļi), Ozo ģimnāzija (Lietuva, Viļņa) un Kulkuri School of Distance Education (Somija, Helsinki).

Šī bija otrā starptautiskā tikšanās. Šoreiz Lietuvā Šauļos. Strādājām pie trim tēmām, veidojot stundas un izdales materiālus tālmācības programmām.

Partneru tuvāka iepazīšana, darbošanās grupās, dalīšanās pieredzē, veicināja draudzības stiprināšanos, lika pamatus darba rezultātam.”

Projekta vadītāja ir vēstures skolotāja Aija Burkevica, kura, rakstot savu maģistra darbu, lielu uzmanību veltīja tieši tālmācības tēmai.

Projekta “Bridge to the Hearth” realizācijas ietvaros, apkopojot skolu sadarbības rezultātā iegūtos teorētiskos un praktiskos materiālus, projekta autore, Liepājas Vakara (maiņu) vidusskolas vēstures skolotāja Aija Burkevica, 1.07.2016. ieguva maģistra grādu pedagoģijā. Maģistra darba tēma “Tālmācības izglītības programmu izglītojamo atbalsta sistēmas pilnveides iespējas vakarskolā” (Distance learning education programs support systems development opportunities for evening school learners).

Vēstures skolotāja Aija Burkevica:

26.-30.06. Šauļos, Lietuvā, tika īstenota sadarbības projekta “Bridge to the Heart” otrā daļa, kurā piedalījās visu triju projektā iesaistīto valstu izglītības iestāžu pārstāvji: Alla Matvejeva, Inga Ekuze, Aija Burkevica, Danute Zilnovska, Inguna Jurika un Gunta Zara no Liepājas Vakara (maiņu) vidusskolas Latvijā, Tuija Tammelander un Marja – Liisa Hassinen no Kulkuri Etukuolu Helsinkos, Somijā, Dovile Balcevičiene un Eveline Krisiulevičiene no Ozo gimnasium Viļņā, Lietuvā, Giedre Statkute, Inga Urboniene, Vaida Buitvidiene, Vygantas Kruopis un Elvyra Vaičuniene no Sandora progimnasium Šauļos, Lietuvā. Sadarbojoties visiem dalībniekiem, radošo darbnīcu laikā tika izstrādi mācību materiāli un stundu plāni tālmācības nodarbībām, kā arī sagatavoti scenāriji mācību filmām un citām aktivitātēm, kuru izstrāde un aprobācija turpināsies 2016./2017. mācību gada laikā. Pasākumu papildināja pārdomāta kultūras programma, projekta dalībnieku diskusijas par aktuālām tēmām un pieredzes apmaiņa tālmācības izglītības programmu realizēšanā.

 Ģeogrāfijas  un vēstures skolotāja, projekta ideju ģenerators Gunta Zara:

Projektā darbojoties gūtie iespaidi: tās ir vairākas darbīgas dienas Šauļos, tās ir manas kolēģes, ar kurām ir patīkami ikdienā strādāt kopā un kopīgi jautri pavadīt brīvo laiku!.
Darbs projektā ļāvis vairāk uzzināt par tālmācības iespējām un problēmām Lietuvā un Somijā. Šauļos, strādājot kopā vienā darba grupā ar Sandoros proģimnāzijas skolotāju Ingu, mūsu skolotājām Danuti un Ingunu, izstrādājām uzmetumus trīs mācību stundām par tēmu ” Baltijas jūra un industrializācija”, jo tēma ir aktuāla visām trijām valstīm, tā skar ikvienu no mums. Diskutējām ne tikai par iekļaujamo saturu, bet arī par formu, kā padarīt tēmu audzēkņiem vieglāk uztveramu, kā veidot savos audzēkņos līdzatbildību par Baltijas jūras saglabāšanu. Tika izveidoti arī 10 uzdevumi vielas labākai izpratnei un apguvei.

Latviešu valodas un literatūras skolotāja, direktores vietniece izglītības jomā, projekta “naudas līdzekļu uzraugs” Inga Ekuze:

“Komandējums uz Šauļiem 5 dienu garumā ir izdevies, jo plānotais ir sasniegts. Devāmies uz tikšanos ar partneriem, lai izstrādātu integrēto mācību stundu plānus ar mācību materiāliem. Nostiprināju pārliecību, ka esam uz pareizā ceļa, domājot un plānojot skolas turpmāko attīstību. Robežas zūd starp mācību priekšmetiem- viena tēma caurvijas vairākos mācību priekšmetos, nav iespējams nodalīt- te valoda, te psiholoģija vai te vēsture un te filozofija.
Otra lieta, kas svarīga- sadarbība ar citu valstu kolēģiem, dalīšanās ar darba pieredzi, citu valstu izglītības sistēmas izpratne.
Šķiet, ka ne mazāk svarīga ir kopā būšana ar kolēģiem ārpus ierastās darba vides, citi apstākļi veicina domu radošu domu apmaiņu, paspilgtina un iekrāso attieksmes pret darbu un dzīvi kopumā.”

Vēl priekšā kopīgs darba gads un noslēguma tikšanās Liepājā.

Matemātikas un fizikas skolotāja Inguna Jurika:

No 26.-30.06.2016.piedalījos projektā Šauļos.
Darba grupā kopā ar Šauļu skolas kolēģi  izveidojām  3 stundu plānus 9.klasei tālmācības programmā par vienoto tēmu “Baltijas jūras  ekosistēma un industrializācija”
> 1.stunda “Baltijas jūras valstis”
> 2.stunda”Baltijas jūras vides problēmas”
> 3.stunda”Cilvēku darbība Baltijas jūras ekosistēmas saglabāšanai”.

 Mācību stundās tika iekļauti teorētiskā daļa, video, mācību  materiāli, testi, jautājumi atgriezeniskai saitei. Mācību materiāls tiks sagatavots latviešu, lietuviešu un angļu valodās.
> Vēl bija iespēja iepazīties ar Šauļu skolu, apmācību skolā un mācību  metodēm, kuras izmanto audzēkņu apmācībai.
> Tāpat apskatījām Šauļu ievērojamākās vietas un Krusta kalnu.

akreditacija

 APSVEICAM!!

Skolotāja Meldra Oškāja

“GADA SKOLOTĀJS LIEPĀJĀ, 2015″

par mūža ieguldījumu izglītībā

Meldra ir skolotāja divi vienā – pedagogs profesionālis darbā ar talantīgajiem un “ikdienas” audzēkņiem. Kompetenta, vieda un atvērta, mentors pedagogiem, pozitīvi noskaņota, atraktīva. Ar lielām darba spējām. Skolotājs pēc aicinājuma.

Foto no Rekurzeme.lv.

“Attieksme pret darbu ir apbrīnas vērta, jaunajiem pedagogiem ir ko pamācīties… atraktivitāte, entuziasms, dzīves prieks, enerģiskums.”- tā par Meldru Oškāju izsakās kolēģi.

Meldras Oškājas 40 gadu pedagoģiskais stāžs un 15 gadu uzticīgais darbs Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolā ir būtisks mūža ieguldījums gan jaunās paaudzes, gan pieaugušo cilvēku audzināšanā un izglītošanā.

Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolā skolotāja Meldra Oškāja strādā par latviešu valodas un literatūras skolotāju no 1999. gada, ir ieguvusi 3. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi latviešu valodā un literatūrā un maģistra grādu izglītības darba vadībā. No 2000. – 2010. gadam un šobrīd skolotāja papildus veic direktores vietnieces audzināšanas jomā pienākumus un līdz šim brīdim efektīvi vada klašu audzinātāju metodisko komisiju, par ko vairākkārt saņēmusi skolas pateicības par kvalitatīvu darbu.

Meldra Oškāja ir veiksmīga klases audzinātāja, kura prot motivēt, atbalstīt, palīdzēt karjeras izvēlē. Viņas audzināmās klases vienmēr ir novērtējušas skolotājas komunikācijas prasmes, emocionālo atbalstu un kolektīva plecu. Skolotāja ir apguvusi sociāli emocionālās audzināšanas kursu, lai varētu atbalstīt sociālās atstumtības riskam pakļautos jauniešus. Viņa aktīvi darbojas skolas atbalsta (APU) komandā. No 2010. gada Meldra Oškāja aktīvi iesaistās skolas vēstures izpētē un veido skolas muzeju, kurā turpina ieguldīt savu laiku līdz šim brīdim.

Image (3)

 Kvalitātes balva izglītībā „Gada skolotājs 2013”

3. oktobrī Skolotāju dienas svinīgajā pasākumā Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē svētkos tika sveikti Liepājas pedagogi, labākajām skolām pasniegtas gada Kvalitātes balvas izglītībā, bet īpaši sumināti desmit titula „Gada skolotājs” ieguvēji. Skolotājus viņu aroda svētkos sveica Domes priekšsēdētājs Uldis Sesks, Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova un Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Liepājas pilsētas padomes priekšsēdētāja Irēna Opšteine. Sirsnīgu sveicienu skolotājiem svētkos bija sagatavojuši Liepājas skolēnu Domes aktīvisti un tās prezidente Laura Vēbere. Tituls „Gada skolotājs 2013” piešķirts: Solvitai Vītolai ( Liepājas vakara /maiņu/ vidusskola). IMG_7272 IMG_7298

“Gada skolotājs 2012″  – Inga Ekuze!!!

 

Comments are closed.